Zondag 13-03-2016.

Vanuit Apeldoorn zijn er 14 personen meegegaan naar Rees.  Ze kijken er elk jaar naar uit.

Vele mensen kwamen deze zondag naar de Melatenweg in Rees, om daar de jaarlijkse herdenkingstocht bij te wonen.  In de ochtend waren er al mensen vanuit Megchelen naar Rees gelopen. Ze boften, want het weer was goed.

DSCN0007

Tegen 13.00 uur was het het gezellig druk bij de gemeentewerken ( Stadtwerke ) aan de Melatenweg.  Vele oude bekenden en vele nieuwe gezichten kwamen elkaar tegen.  Na op een prettige wijze te zijn ontvangen door de organisatie, ging men in grote getale naar het infobord.

Aan de Melatenweg begon het eerste bedrijf van deze bijzondere dag. Onder de bezoekers bevonden zich ook twee oud dwangarbeiders uit Apeldoorn en zeer veel leerlingen van een middelbare school uit Rees.

A.Gerritse en J. de Louter

Na een sfeervolle herdenking bij het infobord, gingen de lopers op weg naar Megchelen.  Ze liepen de route die de oud dwangarbeiders in 1945 ook hebben gelopen. Alle leerlingen liepen de route. Onderweg werden vele ervaringen en gedachten met elkaar uitgewisseld.

Degene die de tocht van respectievelijk 8,5 km of 11 km niet konden lopen, verzamelden zich al vast bij Ter  Voert in Megchelen.  Daar ontvingen zij de lopers uit Rees. Ook hier was er weer ruimte en tijd ingepland om ervaringen uit te wisselen.

Omstreeks  16.00 uur, werd deze bijzondere dag afgesloten met een herdenking bij het misschien wel mooiste dwangarbeidersmonument van Nederland.

DSCN0082

Het valt ons op dat elk  jaar de opkomst groter wordt.  Oude vrienden afkomstig uit beide zijden van de grens zijn blij dat ze elkaar weer zien.  Nieuwe gezichten worden door hen van harte welkom geheten. Het is mooi dat we stilstaan bij iets wat we nooit meer willen meemaken.

Deze dag geeft een beeld van hoe men met elkaar behoort om te gaan.  De samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek ( lees Megchelen ) en Stadt Rees is er een vanuit het boekje.  Een verschil in nationaliteiten, een verschil in huidskleur en het verschil in leeftijd of geslacht bestaat op zo’n dag niet.  Velen kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

De aanwezige twee oud dwangarbeiders, de heren A.Gerritse en J de Louter, hebben zowel in Rees als in Megchelen de organisatoren bedankt voor deze indrukwekkende en respectvolle dag.

De mensen die de herdenkingen te Rees en Megchelen en de daarbij behorende wandeltocht van Rees naar Megchelen organiseren verdienen een groot compliment.

Om u een indruk te geven hoe een en ander is verlopen wil ik u verwijzen naar het onderstaande krantenartikel uit de Rheinische Post.

De familie Ploeg heeft voor de vertaling gezorgd, waarvoor onze dank.

 

Niederländer und Deutsche gedenken der Zwangsarbeiter

Rees. Mit einem Gedenkmarsch von Rees nach Megchelen gedachten gestern mehrere hundert Teilnehmer der niederländischen Zwangsarbeiter, die im Kriegswinter 1944/45 für Schanzarbeiten in Rees herangezogen wurden. In den Lagern in Groin und Bienen starb jeder Zehnte der mehr als 3000 Männer an Kälte, Hunger und Erschöpfung. “In Zeiten, in denen rechtspopulistische und im Kern fremdenfeindliche Parteien an Zuspruch gewinnen, ist es umso wichtiger, in Erinnerung zu rufen, welche Schrecken sich in Deutschland und auch in Rees ereignet haben”, sagte Bürgermeister Christoph Gerwers.

Er appellierte insbesondere an die junge Generation, demokratische Werte zu verteidigen. “Wir machen uns erneut schuldig, wenn wir unsere Stimme nicht gegen die aktuelle Fremdenfeindlichkeit erheben”, betonte auch Pfarrer Norbert Stephan. Gemeinsam mit Pfarrer Michael Eiden bat er um Vergebung für die Verbrechen, die in einer “Gott und Menschen verachtenden Zeit” auf Reeser Boden an niederländischen Zwangsarbeitern begangen wurden. Einer von ihnen, Jan de Louter, dankte den Reeser Gastgebern für vorbildliche Aufbereitung ihrer Stadtgeschichte: “Es ist unglaublich, was hier passiert.” Gerwers verwies darauf, dass die überlebenden Zwangsarbeiter das heutige Rees nicht mehr als “Ort des Verbrechens” betrachten, sondern als “Ort der Begegnung und Freundschaft”.

Mehr als 50 Niederländer waren schon am Vormittag die Strecke von Megchelen nach Rees gewandert. An der Gedenktafel am Melatenweg erlebten sie eine würdevolle Veranstaltung. Auch 90 Schüler des Gymnasiums Aspel schlossen sich dem Marsch über 8,5 oder elf Kilometer ins Nachbarland an. In Megchelen legten die Gemeinden, Verbände und Vereine Kränze und Gestecke nieder, wie zuvor schon am Melatenweg in Rees.

Kulturamtsleiter Ludger Beltermann wies auf zwei neue Rundwege hin. Weil die Hetterbrücke inzwischen ganzjährig geöffnet ist, wurden zwei Routen nun durchgehend beschildert. Sie sind 21 bzw. 53 Kilometer lang, mit dem Slogan “Auf dem Weg zur Freiheit” betitelt und zeigen das Symbol zweier sich begrüßender Hände, die zu einer Herzform verschmelzen.

 

DSCN0052

 

 

 

 

 

Nederlanders en Duitsers herdenken de dwangsarbeiders

 Rees. Met een herdenkingsmars van Rees naar Megchelen herdachten gisteren meerdere honderd deelnemers de nederlandse dwangsarbeiders, die in de oorlogswinter 1944/1945 voor de bunkerbouw in Rees ingezet werden. In de kampen in Groin en Bienen stierf elke tiende van de meer dan 3000 mannen aan kou, honger en vermoeidheid. ‘In tijden, waarin de rechtspopulistische en in de kern vreemdelingenvijandige partijen weer toeloop hebben, is het om zo belangrijker, zich daaraan te herinneren, welke afschuwelijkheden zich in Duitsland en ook in Rees afgespeeld hebben’, zei burgermeester Christoph Gerwers.

Hij appelleerde in het bijzonder aan de jonge generatie om democratische waarden te verdedigen. ‘Wij maken ons opnieuw schuldig, als wij onze stem niet tegen de actuele vreemdelingenvijandigheid heffen’, betoonde ook de pastoor Norbert Stephan. Samen met de pastoor Michael Eiden vroeg hij om vergiffenis voor de misdaden, die tijdens een ‘god en mensen verachtende tijd’ op Reeser grondgebied aan nederlandse dwangsarbeiders werden begaan. Een van hen, Jan de Louter, dankte de Reeser gastheren voor de voorbeeldige verwerking en inrichting van de geschiedenis van hun stad: ‘Het is ongelofelijk wat er hier gebeurt.’ Gerwers vertelde, dat de overlevende dwangsarbeiders het Rees van vandaag niet meer als ‘plaats van de misdaad’ zien, maar meer als een ‘plaats van ontmoeting en vriendschap’.

Meer dan 50 Nederlanders waren die morgen al de route van Megchelen naar Rees gewandeld. Bij het herdenkingsbord aan de Melatenweg beleefden ze een waardig evenement. Ook 90 scholieren van het gymnasium van Aspel sloten zich bij de mars van 8,5 of 11 kilometer in het buurland aan. In Megchelen legden de gemeenten, organisaties en verenigingen kranzen en bloemstukken neer, zoals daarvoor ook al aan de Melatenweg in Rees.

De ambtenaar van cultuur Ludger Beltermann introduceerde twee nieuwe rondwegen. Omdat de Hetterbrug ondertussen het hele jaar door is geopend, werden 2 routes nu over de hele afstand van borden voorzien. De routes zijn 21 resp. 53 kilometer lang, ze dragen de titel ‘Op weg naar de vrijheid’ en laten als symbool 2 elkaar zich begroetende handen zien.